1961 Mariannhill Nederland 50 jaar

 

Dit werd uitbundig gevierd, ondanks …

In ruim 20 jaar na de oorlog had men toch al zijn doelstellingen bereikt voor alle opleidingen. Ook het doel om na opleiding tot uitzending op ‘Missie’ te gaan. Aanvankelijk Afrika, later andere continenten, conform de woorden van de stichter Abt Franz: ‘Exi de terra tua’, d.w.z. Trek weg uit je land. Woorden die uit het Oude Testament eens tot Abraham gesproken….

De meeste Mannhillers hadden niet in de gaten dat in de maatschappij een enorme evolutie gaande was en zich voltrok. Vaticanum II, onder paus Johannes de XXIII, gooiden ook voor hen de deuren open van een muffe kerk. Analoog aan de maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld met name Europa en Amerika. Alles moest ineens anders? Vooral de Nederlandse fraterstudenten in Würzburg worstelden met deze nieuwe ontwikkelingen tussen de behoudende Duitsers. Menigeen trok het niet meer en vertrok … al of niet uit zichzelf.

Venray vernieuwd en vol studenten en volop juvenisten op St. Paul, die dagelijks naar school gingen over de Roobeek, bij de broeders op St. Jozef. Overdag was het heel rustig voor de achtergeblevenen op de boerderij en met wat broeders en paters voor de dagelijkse zorg vormden zij een klein clubje.

Op langere termijn kon men de boerderij en het grote Missiehuis niet meer runnen en het geheel niet meer financieren met de opbrengst van de boerderij en die van de actieve PR afdeling. Er was geldgebrek en de grote schuldenberg werd nog groter. O.a. door de nieuwe intensieve begeleiding en methoden in kleinere groepen te werken. Het ontbrak aan mankracht. Ondanks de feiten: volle gebouwen met studenten en juvenisten werd maar één enkeling missionaris. De boerderij, de grote financier, zou op termijn met te weinig en te oude medewerkers komen zitten. Grote ruimten, door vertrek van de studenten op St. Paul waren ….. en bleven leeg.

Voor extra inkomsten zorgden in de vakantie als bijna iedereen op St. Paul was vertrokken, het bieden van onderdak aan vakantiegangers. St. Paul werd dan bevolkt door kolonies natuur- en ontspanningszoekers uit Frankrijk, Duitsland en eigen land. Op de andere tijden verschenen tijdelijke bewoners, al of niet ‘krakers’ van diverse pluimage. De gebouwen werden beschadigd, ruiten vernield, veel beklad en zo verloederden de gebouwen.

Onderstaand info is van de geschiedschrijver, met name voor lezers in het buitenland die deze ontwikkelingen niet of slechts gedeeltelijk hebben meegekregen c.q. ervaren.

Evolutie/ontwikkeling in de maatschappij tussen ca. 1953-1968

In Nederland evolueerde en ontwikkelde de maatschappij zich in enkele decennia met name in onderwijsaanpassingen en verbeteringen, economie en stimulering hiervan. Er kwamen vele sociale zorg – en andere wetten tot stand. Hierdoor kregen alle lagen van de bevolking meer kansen en bescherming. Massaal profiteerden bijna allen van de economische en sociale vooruitgang. Mensen werden zelfstandiger en onafhankelijker. Grote gezinnen ontstonden zelden meer. Geleidelijk aan resulteerde dat voor ieder door meer onafhankelijkheid. Men was bewuster en zelfstandiger in denken en handelen. De dominante rol van het katholicisme en andere kerken nam hierdoor sterk af. Met name in Zuid Nederland waar deze kerken een grote rol speelden. De persoonlijk zichtbare geloofsbeweging verminderde hierdoor. De gelovigen waren vaak heel ongelukkig met de door Rome benoemde voorgangers. Zij probeerden de klok terug te draaien naar vroeger. Dit had een averechtse uitwerking, waardoor nog meer mensen de kerk verlieten.

Farmaceutische ontwikkelingen, met name bij Organon in Oss, waar Mgr. Bisschop Bekkers zich liet voorlichten over de in de volksmond genoemde ‘pil’ als anticonceptiemiddel. In zijn bisdom en op TV legde hij de verantwoording voor het gebruik bij de mens zelf, die dit massaal gebruikten. Zij maakten andere keuzes uit de meerdere mogelijkheden die ontstaan waren. Eveneens voor de persoonlijke ontwikkeling, ontstaan door de geweldige economische groei.

De kinderrijke gezinnen die voorheen de manschappen leverden voor de kloosterlingen reduceerden in 2 decennia met meer dan 50%. Gemiddeld naar minder dan 1,5 kind per gezin. Een gevolg van gevoel van onafhankelijk en zelfstandig bewust kiezen en minder volgzaam in traditie.

Met name in West Europa en het Amerikaanse continent ontwikkelde ‘all over the World‘ nieuw ontwikkelingswerk met zeer ruime financiële steun van de overheden. Vele tienduizenden personen namen persoonlijk deel in ontwikkeling: o.a. gezondheid, voeding, onderwijs, vakmanschap, beter gebruik van landbouw areaal: zoals, zaden, bemesting en kennis. Groots werd de infrastructuur in beginsel aangepakt. Vlieg- en scheepshavens, wegen voor in en export, watermanagement, sanitatie en passende bouw.

Vele kerkgenootschappen participeren hierin! Voorheen hadden Christelijke groeperingen en Rooms Katholieken bijna het alleenrecht. Door boven genoemde ontwikkelingen stokte de aanvoer van kloosterlingen.
Heden gaan deze ontwikkelingen steeds door voor de minder bedeelde en zwakkere medemens aldaar. Helaas maakt een grote groep daar weer misbruik van om ‘zichzelf’ te verrijken. En.. er is nog een verschil. De religieuzen met hun bezielde idealen brachten ook geloofsbeleving mee voor alle naasten, die als gelijkwaardig worden beschouwd, zonder zichzelf te bevoordelen en dat alles gratis. Dit soms in tegenstelling tot de andere groep die het motto hanteert: ‘Voor wat, hoort wat’!

In de laatste 3 decennia tot heden zijn veel nieuwe ontwikkelingen ontstaan mede door jongeren. Zij lopen enige tijd stage als ontwikkelingswerker/ster en sommigen blijven definitief om hun idealen te volgen. Het geheel gesteund door gelden uit eigen kring en verwanten. Fitte gepensioneerden zetten zich dikwijls een paar maanden per jaar in om werkers aldaar te helpen door praktisch management.

Bekende grote fondsen zoals: Cordaid, Oxfam Novib, Lilianafonds, Artsen zonder grenzen en het Rode Kruis en tal van andere genootschappen ontvangen miljoenen euro’s aan belastinggeld van de staat als subsidie. Hiermee worden zij in staat gesteld om projecten aan te sturen en te financieren. Uiteraard gaan vele projecten niet optimaal en soms lukt ook maar een deel, ’n enkele maal helemaal niet. Mondiaal zijn tienduizenden kleinere initiatieven en groepjes leken en individuen werkzaam om hun betrokkenheid metterdaad te bewijzen. Zij behalen op micro niveau geweldige resultaten. De oude waarden van geloof, hoop en liefde voor de medemens voorheen veelal door missionarissen overgedragen wordt thans in veelvoud door leken voortgezet.

In 2013 blijkt dat in vele landen goede resultaten zijn en worden behaald. Geleidelijk aan, bij andere op langere termijn, komen zij economisch op eigen benen te staan. Zo ook bij de missionarissen, zij hebben de kiem en basis aldaar gelegd voor de christelijke geloofsbeweging. In de nabije toekomst moeten de inwoners dat zelfstandig voortzetten op hun eigen wijze.